•  

Vizyon

Misyon

“Bilimsel dü?üncenin benimsemesi ile bilim ve teknolojinin ilerlemesi ve geli?mesine katk? koymak, fark?ndal??? art?rmak, toplumun uluslararas? arenada yer almas?na ve ülkemizin rekabet gücünün art?r?lmas?na katk? koyarak yurtta ve yurtd???nda K?br?s Türk bilim insanlar?n?n topland??? bir platform olu?turmakt?r.”

Rolex watches look replica watches uk always the same material with rolex watches other watches is not the same. Because it uses the rolex replica watches top 904L steel, while other brands are replica watches using 316L steel.

“Bilim ve teknoloji alanlar?nda K?br?s Türk toplumunun ya?am kalitesinin art?r?lmas?nda, ulusal ve uluslararas? düzeyde ger?ekle?tirece?i projelerde ?ncü, etkin ve s?z sahibi bir ?ekim merkezi olarak uluslararas? etkinli?e sahip bir dernek olmakt?r.”

Gelecek Say?m?zdan

Konu Ba?l?klar?ndan Birka??

 

 

Cep Telefonlar?ndan

veya Baz ?stasyonlar?ndan De?il, Standartlara Uymayan Sistemlerden Korkmal?y?z

 

 

Hayat?m?z

Problem

 

Yabanc? Dil Olarak

?ngilizce’nin ??retimi Cephesinde

Neler Oluyor?

De?i?meyenler...

Yenilikler...

 

 

?ocuklarda Obezite

 ve

Tip 2 Diyabet

 

Prof. Dr. ülker Vanc? Osam

Prof. Dr. Hasan Amca

Prof. Dr.  Rüveyde Bundak

Do?. Dr. Serdar Saydam

üye Aidatlar?

Derne?imizin y?ll?k

aidat? 60,00 TL'dir.

Aidat bor?lar?n?z? a?a??da verilen hesap numaralar?na havale yaparak ?deyebilirsiniz.

Hesap Numaralar?

K?br?s Türk Bilim ve Teknoloji Derne?i

Türkiye ?? Bankas? Hesap No:

TL Hesap No: 106674 ?ube Kodu: 6821

IBAN: TR570006400000168210106674

 

EURO Hesap No: 130009 ?ube Kodu: 6821

IBAN: TR860006400000268210130009

 

K?br?s Türk Kooperatif Merkez Bankas?

K?br?s Türk Bilim ve Teknoloji Derne?i (B?LTED)

Hesap No: 11-304-447378

ilgin? Projeler

Tel

+90 392 630 1085

Faks

+90 392 365 1604

e-posta

info@bilted.org

info@bilted.net

kibris.bilted@gmail.com

ileti?im

Yaz??ma Adresi

Dr. Burhan Nalbanto?lu Sokak

No: 20 Glapsides

Gazima?usa – KKTC

 

Sosyal Medya'da bilted